Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği

Yazı İçeriği

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Resmî Gazete ‘de 18.05.2012 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Resmî Gazete Sayısı: 28296

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki eğitim ve öğretim, yönetim, (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli bireylere uygulanacak destek eğitim programları, (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engel grupları ve dereceleri ile özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon birimi ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli bireylere uygulanacak destek eğitim giderlerinin karşılanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı (Değişik ibare:RG- 24/5/2013-28656) engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim  Kurumları  Kanunu, (Değişik ibare:RG-5/9/2019-30879)25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin

43  üncü  maddesi  hükümleri  ile  10/7/2018  tarihli  ve  1  sayılı  Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı

 Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. Aile eğitimi: (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli bireyin eğitim sürecine doğrudan katılan bireylere (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engel ve yetersizliğe ilişkin bilgi verme, yasal hak ve sorumluluklarını bildirme, psikolojik danışma ve rehberlik çalışmaları yapma, (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli bireyin özel eğitime ilişkin gereksinimlerini belirleyerek ailelerin eğitime aktif katılımlarını arttırmaya yönelik yapılan çalışmaların tümünü,
 2. Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
 3. (Değişik:RG-5/7/2018-30469) Bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP): Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin takip ettikleri program ya da önerilen destek eğitim programı esas alınarak gelişim özellikleri, eğitim ihtiyaçları ve performansları doğrultusunda hedeflenen amaçlara ulaşmaya yönelik olarak bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi tarafından hazırlanan özel eğitim programını,

ç) (Değişik:RG-5/7/2018-30469) Bireysel eğitim: Özel eğitim ihtiyacı olan engelli birey için hazırlanmış olan BEP’in esas alındığı ve birebir yapılması gereken eğitimi,

 • Bireyselleştirilmiş  eğitim  programı  geliştirme  birimi:  Özel  eğitime  ihtiyacı  olan (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engellibireylerin eğitimlerini sürdürdükleri okul ve kurumlarda eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda BEP’lerini hazırlamak amacıyla oluşturulan birimi,
 • Ders: (Değişik ibare:RG-5/7/2018-30469) Engelli birey için destek eğitim programlarında belirtilen eğitim ortamlarında gerçekleştirilen en az (Değişik ibare:RG- 5/7/2018-30469)kırk dakikalık bireysel veya grup eğitim süresini,
 • (Değişik:RG-5/7/2018-30469) Destek eğitim hizmeti: Özel eğitim değerlendirme kurulu kararı ile destek eğitim programlarından yararlanması uygun görülen bireylere verilen eğitimi,
 • (Değişik:RG-5/7/2018-30469) Destek eğitim programı: Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin özel gereksinim türü, gelişim özellikleri ve eğitim ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan ve Bakanlıkça onaylanmış eğitim programını,

ğ) Diğer personel: Kurumda eğitim ve rehabilitasyon personeli dışındaki görevli personeli,

 • Eğitim personeli: Eğitim programlarına göre Bakanlıkça belirlenen eğitim ve rehabilitasyon personelini,

ı) Genel Müdürlük: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünü,

 1. Grup eğitimi: (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) Engel grupları, (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engel niteliği ve derecesi, (Değişik ibare:RG-24/5/2013- 28656) engellinin takvim yaşı ve gelişim özellikleri ile destek eğitim programı ve modülleri dikkate alınarak birden fazla bireyden oluşturulan gruplara verilen eğitimi,
 2. İş takvimi: Özel eğitim okulu ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezince bir sonraki ayda yapılacak destek eğitime başlamadan önce hazırlanan, (Değişik ibare:RG-24/5/2013- 28656) engelli bireylerin bireysel ve/veya grup ders eğitimlerinin gün ve saatlerinin yer aldığı takvimi,
 3. Kurum: Özel eğitim okulu ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezini,
 4. Özel eğitim değerlendirme kurulu raporu: Özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından yapılan eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucunda özel (Değişik ibare:RG- 5/7/2018-30469)eğitim ihtiyacı olduğu belirlenen bireyler için düzenlenen raporu,
 5. (Değişik:RG-4/12/2012-28487) Özel eğitim okulu: (Değişik ibare:RG-24/5/2013- 28656) engelli bireylere hizmet veren, özel olarak yetiştirilmiş personelin bulunduğu, geliştirilmiş eğitim programlarının uygulandığı; özel eğitim anaokulu, ilkokulu, ortaokulu, meslek lisesi, mesleki eğitim merkezi (okulu) ve iş uygulama merkezini (okulu),
 6. Özel eğitim ve rehabilitasyon: Dil ve konuşma güçlüğü, zihinsel, fiziksel, duyusal, sosyal,  duygusal  ve  davranış  problemlerine   sahip (Değişik   ibare:RG-24/5/2013-   28656) engelli bireylerin engellilik hâlini ortadan kaldırmak ya da etkilerini en az seviyeye indirmek, yeteneklerini yeniden en üst seviyeye çıkarmak ve topluma uyumlarını sağlamak, temel öz bakım becerilerini, bağımsız yaşam ve mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla yapılan çalışmaların tümünü,
 7. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi: Özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından yapılan eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucunda destek eğitimine ihtiyacı olduğu belirlenen (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli bireylere destek eğitimi hizmeti veren özel öğretim kurumunu,

ö) (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli birey: Çeşitli nedenlerle bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim yeterlikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık  gösteren  görme,  işitme,  dil  ve  konuşma,  spastik,  zihinsel,  ortopedik   veya ruhsal (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli olan bireyleri,

 • (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli Birey Modülü: Özel eğitim okulu ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine devam eden (Değişik ibare:RG-24/5/2013- 28656) engelli bireyler ile eğitim personeli ve kuruma ait verilerin merkezî bir veri tabanı havuzunda toplandığı ve internet üzerinden güvenilir şekilde yürütülmesi için yapılan yazılım programını,

r) (Ek:RG-29/5/2014-29014) e-Okul: Okullarda eğitim, öğretim ve öğrenci ile ilgili iş ve işlemlerin elektronik ortamda yürütüldüğü ve bilgilerin muhafaza edildiği sistemi,

ifade eder.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği İkinci Bölüm

Özel Eğitim Kurumlarında Verilen Eğitim Hizmetlerinin Amacı

Özel eğitim okullarında verilen eğitim hizmetlerinin amacı ve okulun birimleri MADDE 4 – (1) Özel eğitim okulunun amacı; 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî

Eğitim Temel Kanununda belirtilen Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda, (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli bireylerin;

 1. İlgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri doğrultusunda, genel ve meslekî eğitim görme haklarını kullanabilmelerini,
 2. Toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkaları ile iyi ilişkiler kurabilen, iş birliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen, üretici bireyler olarak yetişmelerini,
 3. Öğrenciyi merkez alan bir yaklaşımla hazırlanan programlarla; zihinsel, fiziksel, işitsel, görsel, sosyal, duygusal, dil ve konuşma güçlüğü ve davranış problemlerini azaltmak, öz bakım, bağımsız yaşam ve işlevsel akademik becerilerini geliştirmek, kendi kendilerine yeterli bir duruma gelmelerini ve topluma uyumlarını,

ç) Uygun eğitim programları ile özel yöntem, personel, araç ve gereç kullanarak; ilgileri, gereksinimleri, yetenekleri ve yeterlilikleri doğrultusunda üst öğrenime, iş ve meslek alanlarına ve hayata hazırlanmalarını,

sağlamaktır.

(2) (Değişik:RG-4/12/2012-28487) Özel eğitim okullarının bünyesinde; özel eğitim ve rehabilitasyon  birimi  açılabilir.  Özel   eğitim   anaokulu   ve   ilkokulunun   bünyesinde   aynı (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engel grubuna ait erken çocukluk eğitim birimi de açılabilir. Meslek lisesi, mesleki eğitim merkezi (okulu) ve iş uygulama merkezi (okulu) her okul için müstakil bahçesi bulunan farklı binalarda açılabilir.

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde verilen eğitim hizmetlerinin amacı MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda belirtilen

Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda;

 1. (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli bireylerin Bakanlıkça belirlenmiş destek eğitim programları ile özel yöntem, personel, araç ve gereç kullanarak ilgileri, ihtiyaçları, yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda hayata hazırlanmasını,
 2. Toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkaları ile iyi ilişkiler kurabilen, iş birliği içinde çalışabilen ve çevresine uyum sağlayabilen üretici bireyler olarak yetişmelerini,
 3. Dil ve konuşma güçlüğü ile zihinsel, fiziksel, duyusal, sosyal, duygusal ve davranış problemleri olan (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli bireylerin engellilik hâlinin ortadan kaldırılmasını ya da etkilerinin en az seviyeye indirilerek yeteneklerinin en üst seviyeye çıkarılması ve topluma uyumlarının sağlanması, temel öz bakım becerilerinin ve bağımsız yaşam becerilerinin geliştirilmesini,

sağlamak için destek eğitimi çalışmaları yapmaktır.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği Üçüncü Bölüm

Kurum Açma ve Kapatma ile Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği Özel eğitim kurumlarının açılması ve kapatılması

MADDE 6 – (1) Özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre açılır ve kapatılır.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği Özel eğitim kurumlarında personel görevlendirilmesi

MADDE 7 – (1) Özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda belirtilen personel görevlendirilir:

 1. Özel eğitim okullarında;
  1. Kurum Müdürü,
  1. Kontenjanı yüzden fazla olan okullarda müdür yardımcısı,
  1. Aynı kurucuya ait birden fazla özel öğretim kurumu bulunması durumunda, isteğe bağlı genel müdür ve genel müdür yardımcısı,
  1. Okulun seviye ve türüne uygun sınıf ve branş öğretmeni,
  1. Bakanlıkça belirlenen destek eğitim programlarını uygulayacak zorunlu özel eğitim personeli,
  1. Rehber öğretmen veya psikolog,

görevlendirilir. Ayrıca, isteğe bağlı olarak ihtiyaç duyulan diğer personel de görevlendirilebilir.

 • Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde;
  • Kurum Müdürü,
  • (Değişik:RG-5/7/2018-30469) Müdür yardımcısı (isteğe bağlı)
  • Aynı kurucuya ait birden fazla özel öğretim kurumu bulunması durumunda, isteğe bağlı genel müdür ve genel müdür yardımcısı,
  • Bakanlıkça belirlenen destek eğitim programlarını uygulayacak zorunlu eğitim personeli,
  • Rehber öğretmen veya psikolog,

görevlendirilir. (Değişik cümle:RG-5/7/2018-30469) Ayrıca, eğitim alan engelli birey sayısı 600’e kadar olan kurumlarda isteğe bağlı, 600 ve üzerinde olan kurumlarda ise en az bir sosyal hizmet uzmanı veya sosyal çalışmacı ile ihtiyaç duyulan diğer personel görevlendirilir.

(2) (Ek:RG-5/7/2018-30469) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görevlendirilecek kurum müdüründen; üniversitelerin öğretmenliğe kaynak teşkil eden alanlarından mezun olduğuna veya özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine uzman öğretici olarak atanabileceğine yahut herhangi bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde en az üç yıl eğitim personeli olarak çalıştığına dair belge istenir.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği Özel eğitim alanı öğretmeni ve özel eğitim alanında görevlendirilen uzman öğreticinin görevleri(1)

MADDE 8 – (1) İşitme, görme veya zihin engelliler sınıf öğretmeninin görevleri şunlardır:

 1. (Değişik:RG-5/7/2018-30469) Bireyselleştirilmiş               eğitim              programının hazırlanmasında BEP geliştirme birimi ile işbirliği yapmak,
 2. BEP’te alanıyla ilgili uygulama ve değerlendirme yapmak,
 3. (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli bireylerin eğitim performanslarını ve yetersizlik türünü dikkate alarak eğitimleri sırasında kullanılmak üzere alanıyla ilgili gerekli materyalleri hazırlamak,

ç) Kurumdaki aile eğitimi ve danışmanlığı çalışmalarına katılmak, sınıfındaki bireylerin ailelerine yönelik aile eğitim çalışmalarını psikolog veya rehber öğretmenle (Ek ibare:RG- 5/7/2018-30469)ya da sosyal hizmet uzmanıyla birlikte planlamak ve yürütmek,

 • (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli bireylere destek eğitim hizmeti sağlamak ve eğitim performansları doğrultusunda bireylerin uygun okul veya kuruma yönlendirilmesinde BEP geliştirme birimiyle iş birliği yapmak,
 • Kuruma devam eden (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli bireylere diğer kurum veya kuruluşlarda hizmet veren uzman ve öğretmenlerle eşgüdüm içinde çalışmak,
 • (Değişik ibare:RG-5/7/2018-30469) Engelli bireylerin yetersizliklerinden dolayı kullandığı kişisel cihaz ve aletlerin bakımı ve kontrolüne ilişkin tedbirler almak,
 • (Değişik ibare:RG-5/7/2018-30469) Engelli bireylerin eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda eğitim yapmak,

ğ) (Mülga:RG-5/7/2018-30469)

 • (Ek:RG-5/7/2018-30469) Kurumdaki diğer eğitim personeliyle ekip çalışması yapmak ve görevlerine ilişkin kayıtları usulüne uygun şekilde tutmak.

Çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni ile uzman öğretici (Ek ibare:RG-5/9/2019- 30879) kadrosunda görev yapan çocuk gelişimcinin görevleri(2)

MADDE 9 – (1) Kurumda görevli çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeninin görevleri şunlardır:

 1. (Değişik:RG-5/7/2018-30469) Bireyselleştirilmiş               eğitim              programının hazırlanmasında BEP geliştirme birimi ile işbirliği yapmak,
 2. BEP’te alanıyla ilgili uygulama ve değerlendirme yapmak,
 3. (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli bireylerin eğitim performanslarını ve yetersizlik türünü dikkate alarak eğitimleri sırasında kullanılmak üzere alanıyla ilgili gerekli materyalleri hazırlamak,

ç) (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli bireyleri fizikî, zihinsel ve sosyal gelişim bakımından incelemek ve yaş düzeylerine uygun gelişimlerini değerlendirmek,

 • (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli bireylere destek eğitim hizmeti sağlamak  ve   eğitim   performansları   doğrultusunda (Değişik   ibare:RG-24/5/2013- 28656) engelli bireylerin başka bir okul veya kuruma yönlendirilmesinde BEP geliştirme birimiyle iş birliği yapmak,
 • (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli bireylerin gelişim ve eğitimini izlemek, beklenen gelişimi gösteremeyenler için ilgili meslek elemanlarıyla iş birliği yapmak, alanıyla ilgili konularda ailelere ve öğretmenlere rehberlik etmek,
 • Kuruma devam eden (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli bireylere diğer kurum veya kuruluşlarda hizmet veren uzman ve öğretmenlerle eşgüdümlü çalışmak,
 • Kurumdaki diğer meslek elemanlarıyla ekip çalışması yapmak ve görevlerine ilişkin kayıtları usulüne uygun şekilde tutmak,

ğ) Kurumdaki aile eğitimi ve danışmanlığı çalışmalarına katılmak, sınıfındaki bireylerin ailelerine yönelik aile eğitim çalışmalarını psikolog veya rehber öğretmenle birlikte  planlamak ve yürütmek,

h) (Mülga:RG-5/7/2018-30469)

Okul öncesi öğretmeninin görevleri

MADDE 10 – (1) Okul öncesi öğretmeninin görevleri şunlardır:

 1. (Değişik:RG-5/7/2018-30469) Bireyselleştirilmiş               eğitim              programının hazırlanmasında BEP geliştirme birimi ile işbirliği yapmak,
 2. BEP’te alanıyla ilgili uygulama ve değerlendirme yapmak,
 3. (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli bireylerin eğitim performanslarını ve yetersizlik türünü dikkate alarak eğitimleri sırasında kullanılmak üzere alanıyla ilgili gerekli materyalleri hazırlamak,

ç) (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli bireylerin gelişimlerini çeşitli ölçek ve kontrol listeleri kullanarak özel eğitim öğretmenleri ile iş birliği içinde izlemek ve değerlendirmek,

 • Kurumdaki aile eğitimi ve danışmanlığı çalışmalarına katılmak, sınıfındaki bireylerin ailelerine yönelik aile eğitim çalışmalarını psikolog veya rehber öğretmenle birlikte planlamak ve yürütmek,

e) (Mülga:RG-5/7/2018-30469)

Uzman öğretici kadrosunda görev yapan fizyoterapistin görevleri (Değişik başlık:RG-5/9/2019-30879)

MADDE     11     – (1)     Kurumda     görevli (Ek     ibare:RG-5/7/2018-30469) (Mülga ibare:RG-5/9/2019-30879) (…) fizyoterapistin görevleri şunlardır:

 1. (Değişik:RG-5/7/2018-30469) Bireyselleştirilmiş               eğitim              programının hazırlanmasında BEP geliştirme birimi ile işbirliği yapmak,
 • BEP’te alanıyla ilgili uygulama ve değerlendirme yapmak,
 • (Değişik ibare:RG-5/7/2018-30469) Engelli bireylerin eğitim performanslarını ve yetersizlik türünü dikkate alarak eğitimleri sırasında kullanılmak üzere alanıyla ilgili gerekli materyalleri hazırlamak, (Ek ibare:RG-5/7/2018-30469)BEP’te belirlenen eğitimi vermek,

ç) (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli bireylerin ortez ya da yardımcı cihazının tayininde bireyi ve aileyi bilgilendirmek,

 • Fiziksel           rehabilitasyona           alınan (Değişik           ibare:RG-24/5/2013- 28656) engelli bireylerdeki gelişimleri takip etmek ve gelişim raporu hazırlamak,
 • (Değişik    ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli bireyin    gelişen    aşamalarından    ve doktor kontrollerinden okul/eğitim kurumu müdürünü ve aileyi bilgilendirmek,
 • Aile eğitimi ve danışmanlığı programlarında alanı ile ilgili konularda yer almak ve uygulamaya katılmak,

g) (Mülga:RG-5/7/2018-30469)

Uzman öğretici kadrosunda görev yapan odyoloji ve konuşma bozuklukları uzmanı, odyolog veya eğitim odyoloğunun görevleri (Değişik başlık:RG-5/9/2019-30879)

MADDE 12 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-5/7/2018-30469)

(1) Kurumda görevli uzman öğretici odyolog veya (Mülga ibare:RG-5/9/2019-  30879) (…) eğitim odyoloğunun görevleri şunlardır:

 1. Bireyselleştirilmiş eğitim programının hazırlanmasında BEP geliştirme birimi ile işbirliği yapmak,
 2. BEP’te alanıyla ilgili uygulama ve değerlendirme yapmak,
 3. Engelli bireylerin eğitim performanslarını ve yetersizlik türünü dikkate alarak eğitimleri sırasında kullanılmak üzere alanıyla ilgili gerekli materyalleri hazırlamak ve BEP’te belirlenen eğitimi vermek,

ç) İşitme kaybı olan bireyleri değerlendirmek, alanına uygun program hazırlamak ve uygulamak,

 • İşitme kaybı olan bireylerin gelişimlerini takip ederek kaydetmek,
 • Aile eğitimi, rehberliği ve danışmanlığı programlarında alanı ile ilgili çalışmalarda yer almak ve uygulamaya katılmak,
 • Kuruma devam eden engelli bireylere diğer kurum veya kuruluşlarda hizmet veren uzman ve öğretmenlerle eşgüdümlü çalışmak.

Uzman öğretici olarak görev yapan dil ve konuşma bozuklukları uzmanı, dil ve konuşma terapisti, dil ve konuşma pataloğu veya odyoloji ve konuşma bozuklukları uzmanının görevleri (Değişik başlık:RG-5/9/2019-30879)

MADDE 13 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-5/7/2018-30469)

(1) Kurumda görevli dil ve konuşma bozuklukları uzmanı, dil ve konuşma terapisti, dil ve konuşma pataloğu veya (Değişik ibare:RG-5/9/2019-30879)odyoloji ve konuşma

 bozuklukları uzmanının görevleri şunlardır:

 1. Bireyselleştirilmiş eğitim programının hazırlanmasında BEP geliştirme birimi ile iş birliği yapmak,
 2. BEP’te alanıyla ilgili uygulama ve değerlendirme yapmak,
 3. Engelli bireylerin eğitim performanslarını ve yetersizlik türünü dikkate alarak eğitimleri sırasında kullanılmak üzere alanıyla ilgili gerekli materyalleri hazırlamak ve BEP’te belirlenen eğitimi vermek,

ç) Dil, konuşma, ses, (Mülga ibare:RG-5/9/2019-30879) (…) okuma ve yazma, bilişsel yetersizliğe bağlı iletişim bozuklukları gibi (Değişik ibare:RG-5/9/2019-30879) yetersizlik

 durumlarını belirlemek ve değerlendirme raporu hazırlamak,

 • Dil, konuşma, ses, (Mülga ibare:RG-5/9/2019-30879) (…) okuma ve yazma, bilişsel yetersizliğe bağlı iletişim bozuklukları gibi (Değişik ibare:RG-5/9/2019-

30879) yetersizlik    durumları için    akademik    becerilerin    öğretimi    dışında   kalan    terapi programını hazırlamak ve uygulamak,

 • Dil ve konuşma güçlüğü olan bireyin ailesinin eğitimi çalışmalarında yer almak ve uygulamalara katılmak,
 • Kuruma devam eden bireylere diğer kurum veya kuruluşlarda hizmet veren uzman ve öğretmenlerle eşgüdümlü çalışmak.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği Rehber öğretmen veya (Ek ibare:RG-5/9/2019-30879) uzman öğretici kadrosunda

 görev yapan psikoloğun görevleri

MADDE 14 – (Değişik:RG-5/7/2018-30469)

 • Kurumda görevli rehber öğretmen veya psikoloğun görevleri şunlardır:
 • BEP’te alanıyla ilgili gelişim ölçekleri ile ölçme ve değerlendirme araçlarının hazırlanıp uygulanmasında BEP geliştirme birimi ile iş birliği yapmak,
 • BEP’te alanıyla ilgili uygulama ve değerlendirme yapmak,
 • Engelli bireylerin eğitim performanslarını ve yetersizlik türünü dikkate alarak eğitimleri sırasında kullanılmak üzere alanıyla ilgili gerekli materyalleri hazırlamak,

ç) Kurum rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri programını merkezde uygulanan destek eğitim programına göre hazırlamak, uygulamak ve bu programın uygulanmasında özel eğitim ve rehabilitasyon personeline rehberlik etmek,

 • Engelli bireylerin ilgi alanları, yetenekleri, yeterlilikleri ve iletişim becerileri gibi özelliklerini tanımalarına, kendileri ve çevreleriyle ilgili farkındalık kazanmalarına, temel problem çözme stratejilerini geliştirmelerine, çevreleriyle olumlu ilişkiler kurmalarına, daha verimli çalışma alışkanlıkları geliştirebilmelerine, ders dışı etkinliklere katılıma özendirilmelerine; kendileri, çevreleri ve eğitimle ilgili sorunlarını ve güçlüklerini çözebilmelerine yönelik psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek,
 • Engelli bireyleri tanımaya yönelik, rehberlik ve psikolojik danışma biriminde kullanılacak ölçme araçları, doküman ve kaynakları hazırlamak, geliştirmek ve uygulamak,
 • Engelli bireylerin yaşadıkları problem ve güçlüklerin çözümünde diğer eğitim personeli, bireyin ailesiyle iş birliği içinde çalışmalar geliştirmek ve yürütmek,
 • Engelli bireylerin devam ettikleri okul rehberlik servisleri ve sınıf öğretmenleriyle iş birliği yapmak ve çalışmaları planlamak,

ğ) Engelli bireylerin bireyselleştirilmiş eğitim programları hakkında alanına uygun değerlendirme ve önerilerde bulunmak,

 • Eğitim alan engelli bireylerin ailelerine yönelik psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini yürütmek veya psikolojik yardım alabilecekleri kurum ya da kuruluşlara yönlendirmek,

ı) Kurum personeline yönelik psikolojik danışma, rehberlik ve destek çalışmalarını planlamak ve yürütmek,

 1. Aile eğitimi ve danışmanlığı programlarında alanı ile ilgili konularda yer almak ve uygulamaya katılmak. Ailelere, engelli bireylere, sınıf öğretmenlerine ve diğer kurum personeline yönelik hizmet alanına uygun, toplantı, konferans ve seminer gibi hizmet içi eğitim planı hazırlamak ve uygulamak,
 2. Görev tanımında belirtilen görevlere benzer diğer görevleri yapmak.
 3. Kurumda psikoloğun görevlendirilememesi hâlinde rehber öğretmen psikoloğun yürüttüğü görevleri yapar. Psikolog ve rehber öğretmene haftada yirmi saati geçmemek üzere destek eğitimi görevi de verilebilir. Rehber öğretmen ya da psikoloğun kurum müdürü olarak görevlendirilmesi halinde, kurumda ayrı bir rehber öğretmen veya psikolog zorunlu olarak görevlendirilir.
 4. (Değişik:RG-5/9/2019-30879) Kayıtlı engelli birey sayısı 300’e kadar olan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde bir rehber öğretmen/psikolog, 300 ve üzerinde olanlarda ise iki rehber öğretmen/psikolog zorunlu personel olarak görevlendirilerek birinci

fıkradaki görevleri yerine getirir. Ancak kurumda kayıtlı olan engelli birey sayısının 150’den az olması hâlinde, kurumda zorunlu olarak görevlendirilen rehber öğretmen/psikoloğa haftada 20 saate kadar; isteğe bağlı olarak uzman öğretici kadrosunda görevlendirilen rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü/anabilim dalı veya psikoloji bölümü mezunları ve özel öğretim personeline yönelik Bakanlıkça açılan rehberlik kursu sertifikasına sahip olanlara haftada 40 saate kadar destek eğitim görevi verilebilir.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği Sosyal hizmet uzmanı/sosyal çalışmacının görevleri MADDE 14/A – (Ek:RG-5/7/2018-30469)

 • Kurumda görevli sosyal hizmet uzmanı/sosyal çalışmacının görevleri şunlardır:
 • Engelli birey ve ailelerine yönelik sorunların çözümü için mesleki çalışmalarda bulunmak, rapor düzenlemek ve bunlarla ilgili işlemleri yürütmek,
 • Merkezin amacı, işleyişi ve sunulan hizmetleri bireylere, ailelere ve topluma tanıtmak,
 • Engelli birey ve ailesinin faydalanabileceği hizmet kaynakları hakkında bilgi vermek, ç) Engelli bireylerin eğitim, uyum ve güvenlik sorunlarına ilişkin olarak hizmetin

geliştirilmesine katkı sunmak,

 • Kurumda kayıtlı engelli bireylerin ailelerinin, aile eğitimlerine katılımını sağlamak,
 • Engelli bireylerin devam ettikleri merkezdeki eğitim personeli ile engelli bireyin ailesinin işbirliğini artırmaya yönelik çalışmalarda bulunmak.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği Dördüncü Bölüm

Öğretim Programları

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği Özel eğitim okullarının öğretim programları

MADDE 15 – (1) Özel eğitim okullarında dengi resmî okul ve kurumlarında uygulanan öğretim programları ve ders çizelgeleri uygulanır. Özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon birimlerinde ise özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde uygulanan destek eğitim programları uygulanır.

 • Dengi resmî okul ve kurumlarından farklı öğretim programı ve ders çizelgesi uygulayacak olan özel eğitim okulu müdürlükleri hazırlayacakları kurum mevzuatını Bakanlığın izninden sonra uygulayabilirler.

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri yönetmeliği öğretim programları

MADDE 16 – (1) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, Bakanlıkça onaylanmış destek eğitim programları uygulanır.

 • Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel eğitim değerlendirme kurulu raporunda destek eğitim almaları uygun görülen bireylere bireysel, bireysel ve grup veya grup eğitimi verilir. Ayrıca, ailelere (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engellibireylerin eğitimine aktif bir şekilde katılımını sağlamak için aile eğitimi ve danışmanlığı hizmeti de verilir.
 • Özel  eğitim  ve  rehabilitasyon  merkezlerinde  gruplar   oluşturulurken bireylerin; (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engeltürü ve derecesi, yaşı, eğitim performansı ile öncelikli eğitim ihtiyacı gibi durumları dikkate alınır. Grup eğitimleri destek eğitim programlarında belirtilen şekilde verilir.
 • Destek eğitim programlarının eğitimini verecek personel Bakanlıkça belirlenir.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği Beşinci Bölüm

Kurul ve Birimler

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği Kurullar

MADDE 17 – (1) Okullarda, özelliklerine göre şube veya sınıf öğretmenleri kurulu, öğretmenler kurulu, disiplin kurulu, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme kurulu, iş yeri izleme yöneltme kurulu gibi kurullar kurularak dengi resmî kurum yönetmeliklerinde belirtilen esaslar doğrultusunda faaliyet gösterirler.

(2) (Mülga:RG-5/7/2018-30469)

BEP geliştirme birimi

MADDE 18 – (1) BEP geliştirme birimi özel eğitim değerlendirme kurul raporu doğrultusunda  özel  eğitim  alması   uygun   görülen (Değişik   ibare:RG-24/5/2013-   28656) engelli bireye eğitim performansı ve öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda verilecek eğitim programının hazırlanması, planlanması ve değerlendirilmesine ilişkin hizmetleri yürütür.

 • (Değişik:RG-5/7/2018-30469) Özel eğitim okullarında birim, kurum müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısı başkanlığında; rehber öğretmen, öğrencinin sınıf öğretmeni, öğrencinin dersini okutan ilgili alan öğretmenleri, veli/vasi ve öğrenciden oluşur.
 • (Ek:RG-5/7/2018-30469) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde birim, psikolog veya rehber öğretmen, destek eğitim vermek üzere görevlendirilen eğitim personeli ile veli/vasi veya engelli bireyden oluşur. Birimde alınan kararlar, kurum müdürünün onayıyla uygulanır. (Ek cümle:RG-5/9/2019-30879) Alınan kararlar, BEP geliştirme birimine iletilmek üzere, zorunlu eğitim çağındaki engelli bireylerin devam ettikleri okullara resmi yazıyla bildirilir.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği Altıncı Bölüm

Kayıt Kabul, Ücret, İş Takvimi ve Denetim

Özel eğitim okullarına kayıt kabul

MADDE 19 – (1) (Değişik:RG-4/12/2012-28487) Özel eğitim okullarına öğrenci kayıtları, resmî benzeri okulların tabi olduğu yönetmelik hükümlerinden farklı uygulama yapacak okullarda yaş sınırı şartlarına uymak kaydıyla Bakanlıkça onaylanan kurum yönetmeliğinde yer verilen hükümlere göre yapılır.

 • Özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon birimine, (Değişik ibare:RG- 24/5/2013-28656) engelli birey kayıt kabulünde bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen şartlar aranır.
 • (Ek:RG-5/7/2018-30469) Özel eğitim okulunda öğrenim gören engelli bireylerin destek eğitiminden yararlanmak istemeleri durumunda, kayıtlı bulundukları okulun varsa özel eğitim ve rehabilitasyon biriminden yararlanmaları esastır. Özel eğitim ve rehabilitasyon biriminde engelli bireyin eğitim alması önerilen destek eğitim programının bulunmaması halinde engelli birey, başka bir özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon birimine veya başka bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine kayıt yaptırabilir.

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine kayıt kabul

MADDE 20 – (1) (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) Engelli bireylerin özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine kaydı (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) Engelli Birey Modülü üzerinden yapılır.

(2) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine kayıt olacak (Değişik ibare:RG- 24/5/2013-28656) engelli bireylerden veya veli/vasilerinden;

 1. T.C. kimlik numarası,
 • Rehberlik ve araştırma merkezi tarafından verilecek özel eğitim değerlendirme kurul raporu ile özel eğitim değerlendirme kurulu eğitim planı,
 • Bireyin varsa geçmiş eğitim yaşantısıyla ilgili gelişim ve BEP dosyası ile etkinlik örneklerini içeren son belge ve bilgiler,

ç) İki adet fotoğraf, istenir.

(3) (Ek:RG-5/7/2018-30469) (Mülga:RG-5/9/2019-30879)

Kurumdan ayrılma ve yeni kuruma kayıt

MADDE 21 – (1) Özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon birimi ile özel eğitim    ve    rehabilitasyon    merkezine    kaydolan (Değişik     ibare:RG-24/5/2013- 28656) engelli bireyler, en az bir ay devam ettikten sonra isteğe bağlı olarak kurumdan ayrılacağını ve başka bir kurumdan eğitim alacağını, kurum müdürlüğüne ya da il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne kendisi ya da veli/vasileri bir dilekçeyle bildirir. (Ek cümle:RG- 5/9/2019-30879) Yapılan bildirim kurum veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce Engelli Birey Modülüne işlenir ve bu birey için bildirimin yapıldığı ayı takip eden ayda kayıtlı olduğu kurum tarafından ders girişi yapılmaz.

 • Birey, kurumdan  ayrılacağı  ay  içinde  hiç  eğitim  almamış  ise  kurum  tarafından (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelliBirey Modülünden ilgilinin yazılı olarak yaptığı kurumdan ayrılma başvuru tarihinden itibaren kaydı silinir. Ancak, (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli birey  kurumdan  ayrılacağı  ay  içinde   eğitim   almış ise (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli Birey Modülünden kayıt silme işlemi il  veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce bir sonraki ayın ilk (Değişik ibare:RG-5/9/2019-  30879)üç iş gününden sonra gerçekleştirilir.
 • Kurumdan ayrılan bireyin özel eğitim değerlendirme kurulu raporunun aslı veya örneği, geçmiş eğitim yaşantısıyla ilgili gelişim ve BEP dosyası, aylık performans değerlendirme formları ile etkinlik örneklerini içeren belgelerin bir örneği yeni kurum müdürlüğünün isteği üzerine beş iş günü içinde gönderilir.

(Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) Engelli birey ücretleri

MADDE 22 – (1) Özel eğitim okulları, öğrenim ücretlerini Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre belirler.

 • Özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon birimi ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, (Değişik ibare:RG-5/9/2019-30879) Hazine ve Maliye

 Bakanlığınca belirlenen destek eğitim tutarı karşılığı bir aylık sürede verecekleri 8 saat bireysel ve/veya 4 saat grup eğitimi için ders ücreti belirlemezler. Ancak, velinin isteği üzerine (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engellibireye daha fazla ders verilmesi durumunda, bu derslere ilişkin ücret Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir.

Ücretsiz okutulacak (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli bireyler

MADDE 23 – (1) Özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda belirtilen oranda ve Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim  Kurumları  Yönetmeliği  doğrultusunda (Değişik  ibare:RG-24/5/2013- 28656) engelli bireyi ücretsiz okutur.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği İş takvimi

MADDE 24 – (1) (Mülga:RG-5/9/2019-30879)

(2) (Mülga:RG-5/9/2019-30879)

 • (Değişik:RG-5/9/2019-30879) Engelli bireylere rehberlik araştırma merkezlerince düzenlenen özel eğitim değerlendirme kurulu raporu doğrultusunda, bireysel ve grup eğitiminin önerilmesi hâlinde bir günde en fazla üç ders saati destek eğitimi verilir. Ders eğitim saatleri bir ay esas alınarak en az iki haftaya dengeli olarak dağıtılabilir.
 • (Değişik:RG-5/9/2019-30879) Doğal afetler veya çeşitli nedenlerle Bakanlık, valilik ya da kaymakamlıkça alınacak tatil kararları veya engelli bireylerin kuruma gelmemesi nedeniyle yapılamayan eğitimler takip eden aylarda yapılır. Telafi eğitimleri, aynı hafta içerisinde 4 saat bireysel ve/veya 2 saat grup eğitimini; aynı ay içerisinde ise 8 saat bireysel ve/veya 4 saat grup eğitimini geçmeyecek şekilde planlanır. Telafi eğitimi en az iki haftaya dengeli olarak dağıtılabilir. Bir bireyle telafi eğitimi de dâhil aynı gün içerisinde 3 saatten fazla ders yapılmaz.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği Günlük çalışma saatleri ve devam devamsızlık takibi

MADDE 25 – (1) (Değişik:RG-5/7/2018-30469) Özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon biriminde ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, 08.00 ile 19.00 saatleri arasında eğitim yapılır. Çalışma saatleri mülki idare amirinin izni doğrultusunda, merkezin bulunduğu ilin/ilçenin şartları da dikkate alınarak 09.00-20.00 olarak da düzenlenebilir. Bireysel ve grup eğitimin süresi 60 dakikadır. Bu sürenin 40 dakikası ders uygulaması, 10 dakikası dinlenme, sınıf ortamını hazırlama ve 10 dakikası da bireyin ailesini bilgilendirme süresi olarak uygulanır. Eğitimin içeriğine ilişkin yazılı bilgiler eğitimin pekiştirilmesi amacıyla aileye ulaştırılır.

(2) (Değişik:RG-5/9/2019-30879) Özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon biriminde ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde;

 1. Normal eğitim yapılan okullarda öğrenim gören engelli bireyler, veli/vasisinin talebi olması hâlinde haftada bir yarım gün,
 2. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin;
  1. 14 üncü maddesi kapsamında evde eğitim hizmeti verilenler,
  1. 16    ncı    maddesi    kapsamında    olup    e-Okul    sisteminde    devam    zorunluluğu aranmamasına yönelik işlem yapılanlar,
  1. 36 ncı maddesinin altıncı fıkrası kapsamında e-Okul sisteminde devam zorunluluğu aranmamasına yönelik işlem yapılanlar

örgün eğitim saatleri içerisinde de destek eğitim hizmetlerinden yararlanabilirler. (3) (Mülga:RG-5/7/2018-30469)

(4) (Mülga:RG-5/7/2018-30469)

(5) (Mülga:RG-5/7/2018-30469)

 • (Ek:RG-5/7/2018-30469) Merkezlerde verilen destek eğitimine devam etmeyen engelli bireylerin devamsızlıkları (Değişik ibare:RG-5/9/2019-30879)aylık olarak Engelli

 Birey Modülüne işlenir. Üst üste sekiz hafta (Mülga ibare:RG-5/9/2019-30879) (…) geçerli mazereti olmadan devamsızlık yapan engelli bireyin kurumdan kaydı silinir. Haziran, temmuz ve ağustos aylarında ise söz konusu üst üste devamsızlık süresi oniki hafta olabilir. (Ek cümle:RG-5/9/2019-30879) Kurumdan kaydı silinen öğrencinin telafi hakkı yeni kayıt yaptırması durumunda devam eder. Aşağıdaki hususlar geçerli mazeret olarak kabul edilir:

 1. Doğal afetler,
 2. Çeşitli nedenlerle Bakanlık veya mülki amirlikçe alınan tatil veya sokağa çıkma yasağı kararları,
 3. Hastalık nedeniyle yatak istirahati veya sağlık kuruluşunda tedavi süreci.
 4. (Ek:RG-5/9/2019-30879) Kurumlarca engelli bireylerin ders devam takibi, kurumun giriş ve çıkışlarını görüntüleyen ve eğitim verilen ayın bitiş tarihinden itibaren en az 90 gün süreyle kayıt yapabilme/depolayabilme özelliği olan kameralı görüntüleme sistemleri ile yapılır.
 5. (Ek:RG-5/9/2019-30879) Kurumlarca eğitim personelinin ders devam takibi, kurumun giriş ve çıkışlarını görüntüleyen ve eğitim verilen ayın bitiş tarihinden itibaren en az 90 gün süreyle kayıt yapabilme/depolayabilme özelliği olan kameralı görüntüleme sistemleri ile yapılır.
 • (Ek:RG-5/9/2019-30879) Kurumlar, engelli birey ve eğitim personelinin yüzünün net bir biçimde görülebileceği şekilde kamera sistemini kurmakla ve elektrik kesintisi, kayıtların kaybolması, teknik arıza gibi durumlarda kayıt alınmasının kesintiye uğramaması için her türlü önlemi alır. Verilen destek eğitimlerine ilişkin kamera görüntülerinin sunulamaması halinde gerçekleşen ödemelerle ilgili olarak 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.
 • (Ek:RG-5/9/2019-30879) Yetkili sağlık kurum veya kuruluşlarınca verilen sağlık kurulu raporuyla en az % 20 oranında bedensel engeli olduğu ve özel eğitim değerlendirme kurullarınca destek eğitimi almak üzere 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamındaki kurumlara gidemeyecek durumda olduğu tespit edilenlere evde verilecek destek eğitimi için kamera kaydı aranmaz. Aylık olarak düzenlenen “Aylık Bireyselleştirilmiş Eğitim, Çalışma ve Rehabilitasyon Planı” bu bireyler için eğitimin verildiği ayı takip eden ayın ilk on iş günü içerisinde il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne teslim edilir. Ayrıca bir örneği inceleme/soruşturma/denetimlerde gösterilmek üzere kurumda saklanır.
 • (Ek:RG-5/9/2019-30879) Evde destek eğitimi vermek üzere kurumca görevlendirilen eğitim personelinin o gün içerisindeki diğer ders saatleri, engelli bireyin ikamet adresi ve kurum arasındaki ulaşım süresi dikkate alınarak programlanır. Bu program Engelli Birey Modülüne işlenerek ilçe millî eğitim müdürlüğü tarafından onaylanır.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği Engelli bireyin(3) başarısını değerlendirme

MADDE 26 – (1) Özel eğitim okullarında bireyin başarısının değerlendirilmesi dengi resmî okul yönetmeliklerine göre yapılır.

(2) Özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon birimi ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli bireylerin başarısının değerlendirilmesi BEP’lerine göre  yapılır. (Değişik  ibare:RG-24/5/2013-  28656) Engellibireylerin izlenme ve değerlendirilmeleri; destek eğitim programlarında yer alan açıklamalar ve ölçme araçları dikkate alınarak BEP birimince yürütülür.

İnceleme, Soruşturma ve Denetim (Değişik başlık:RG-5/9/2019-30879) MADDE 27 – (Değişik:RG-29/5/2014-29014)

 • (Değişik:RG-5/7/2018-30469) Kurumlar, Genel Müdürlükçe veya Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 67 nci maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda denetlenir.
 • (Ek:RG-5/9/2019-30879) Bakanlık maarif müfettişleri/Bakanlık maarif müfettiş yardımcıları veya il millî eğitim müdürlüklerince görevlendirilen il millî eğitim müdür yardımcıları/il veya ilçe millî eğitim şube müdürleri veya diğer denetim yetkisi bulunanlarca yapılan inceleme/soruşturma/denetimlerde onayın alındığı aydan önceki geriye dönük olarak en az 90 günlük kamera kayıtlarını sunamayan ve/veya kamera kayıtlarında Engelli Birey Modülü üzerindeki eğitim saatleriyle kamera görüntüleri arasında uyuşmazlık bulunan kurumlara ödemenin yapılmış olması hâlinde, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesi ikinci fıkrasında yer alan hükümlere uygun işlem yapılır.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği Tutulacak defter ve dosyalar

MADDE 28 – (1) Özel eğitim okullarında, dengi resmî okullarda kullanılan defter ve dosyalar tutulur.

 • Özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon biriminde ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde aşağıda belirtilen defter ve dosyalar tutulur:
 • Defterler:
  • Gelen giden evrak defteri,
  • Ders defteri,
  • Evrak zimmet defteri,
  • Personel kurulu karar defteri.
 • Dosyalar;
  • (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli birey dosyası,
 • Aile görüşme formu ve kaba değerlendirme formu,
 • Aylık performans kayıt tabloları,
 • Dönem sonu bireysel performans değerlendirme formu,
 • Son değerlendirme formu,
 • Bireyselleştirilmiş eğitim programı,
  • Aile eğitim danışmanlığı dosyası,
  • Personel dosyası,
  • Gelen giden evrak dosyası,
  • Teftiş dosyası.
 • Defter, dosya ve kayıtlar istenen bilgileri içermesi, yıl sonunda çıktısının alınması ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi müdürlüğünce onaylanması şartıyla elektronik ortamda da tutulabilir.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği Yedinci Bölüm

Ödeme Şartları, Ödemeye Esas Belgeler ve Ödeme

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği Ödeme şartları

MADDE 29 – (1) Özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon birimine ve özel eğitim  ve  rehabilitasyon   merkezine   devam   eden (Değişik   ibare:RG-24/5/2013-   28656) engelli bireylerin destek eğitimi giderlerinin, her yıl aylık olarak (Değişik ibare:RG- 5/9/2019-30879)Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarının Bakanlıkça karşılanabilmesi için;

 1. (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) Engelli bireyin sağlık kurulu raporuyla asgari

% 20 (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli olduğunun tespit edilmiş ve özel eğitim değerlendirme kurullarınca da eğitsel değerlendirme ve tanılaması yapıldıktan sonra düzenlenen raporda destek eğitimi almasının önerilmiş olması,

 • (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) Engelli bireyin kuruma ve (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) Engelli Birey Modülüne kayıtlı olması,
 • (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) Engelli bireyin alması gereken destek eğitimi programının, kurumda uygulanmak üzere Bakanlık veya valilik izninin alınmış olması,

ç) Kurumda, destek eğitimi programında yer alan modülleri uygulamak üzere yeterli sayıda ve belirli niteliklere sahip eğitim personelinin görevlendirilmiş olması,

 • (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) Engelli bireye kurumca, aylık olarak belirlenen tutar karşılığında bir ayda en az sekiz ders saati bireysel ve/veya dört ders saati grup eğitiminin verilmiş olması,
 • (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) Engelli bireye verilen bireysel ve/veya grup eğitimi süresinin, özel eğitim değerlendirme kurulunca (Değişik  ibare:RG-24/5/2013- 28656) engelli bireye önerilen destek eğitim programlarında yer alan modül veya modüller için belirlenen toplam ders saati sayısını geçmemesi,
 • Kurumlarda istihdam edilenlerin sosyal güvenliklerinin sağlandığına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiş olması ve bu kurumların Sosyal Güvenlik Kurumuna idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması veya borcu bulunmakla birlikte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tecil ve taksitlendirilmiş ya da özel kanunlara göre yapılandırılmış olup, taksitlerinin düzenli ödenmiş olması,

g) (Değişik:RG-29/5/2014-29014) (Değişik ibare:RG-5/7/2018-30469) İlgili

 mevzuattaki zorunlu haller hariç; zorunlu eğitim çağındaki engelli bireyin e-okul’da kayıtlı olması,

ğ) (Ek:RG-5/9/2019-30879) Kurumlarca eğitim verilen ay içinde eğitim bilgilerinin Engelli Birey Modülüne girilmesi ve takip eden ayın ilk üç iş günü içinde girilen eğitim bilgilerinin onaylanarak verilen eğitime ilişkin faturaların düzenlenmiş; sonraki üç iş günü içinde ise ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından faturaların, 25 inci maddenin on birinci fıkrasında belirtilen Aylık Bireyselleştirilmiş Eğitim, Çalışma ve Rehabilitasyon Planlarının ve kurumlarca girilen eğitim bilgilerinin kontrol edilerek onaylanmış olması,

h) (Ek:RG-5/9/2019-30879) Her engelli birey için denetimlerde gösterilmek üzere Aylık Bireyselleştirilmiş Eğitim, Çalışma ve Rehabilitasyon Planlarının hazırlanmış olması

gerekir.

 • (Ek:RG-5/9/2019-30879) Birinci fıkrada belirtilen süreler içinde Engelli Birey Modülüne eğitim bilgi girişini yapmayan kurumlara ödeme yapılmaz. Eğitim bilgi girişini yaptığı halde onaylama işlemini belirtilen sürelerde yapmayan kurumlar ise sonraki ayların onaylama süreleri içinde onaylama işlemini yapmaları halinde ödeme yapılır.
 • (Ek:RG-5/9/2019-30879) Kameralı görüntüleme sistemlerine ilişkin kayıtlar, il millî eğitim müdürlüklerince görevlendirilen maarif müfettişleri/maarif müfettiş yardımcıları/il millî eğitim müdür yardımcıları/il veya ilçe millî eğitim şube müdürleri/diğer denetim yetkisi bulunanlarca veya millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilenlerce ödeme yapıldıktan sonra incelenir. Yapılan inceleme sonucunda gerçek dışı beyanda bulunan kurumlara ilişkin 27 nci maddenin ikinci fıkra hükümleri uygulanır.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği Ödemeye esas belgeler

MADDE 30 – (1) Bakanlıkça özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon birimine ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine yapılacak ödemelere esas olmak üzere; diğer kontrollerle birlikte (Mülga ibare:RG-5/7/2018-30469) (…) (Değişik ibare:RG- 24/5/2013-28656) Engelli Birey Modülünden alınmış il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce onaylı kuruma ait liste çıktısı, (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) engelli birey adına düzenlenmiş fatura istenir.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği Ödeme

MADDE 31 – (1) Özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon birimine ve özel eğitim  ve  rehabilitasyon   merkezine   devam   eden (Değişik   ibare:RG-24/5/2013-   28656) engelli bireylerin aylık destek eğitimi giderleri, Maliye Bakanlığınca belirlenir ve Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten kurumca (Değişik ibare:RG-24/5/2013- 28656) engelli bireye bir ayda sekiz ders saati bireysel ve/veya dört ders saati grup eğitimi verilmesi    şartıyla     kurumlara     ödenir.     Ancak, (Değişik     ibare:RG-24/5/2013- 28656) engelli bireylere herhangi bir nedenle ayda sekiz ders saati bireysel ve dört ders saati grup eğitiminin tamamının verilememesi hâlinde (Değişik ibare:RG-5/9/2019-30879) Hazine

 ve Maliye Bakanlığınca bireysel eğitim için belirlenen tutarın sekize, grup eğitimi için belirlenen tutarın ise dörde bölünmesiyle bulunan sayı, kurumca verilen ders saati sayısı ile çarpılarak elde edilen tutar kurumlara ödenir.

 • (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) Engelli bireylerin bir yıllık süre içerisinde bir kez kurum değiştirmesi durumunda, Bakanlıkça ödeme yapılır. Ancak, velinin başka il veya ilçeye taşınması veya diğer zorunlu sebeplerle kurum değiştirmek durumunda bulunması hâlinde, ikiden fazla farklı kuruma da ödeme yapılabilir.
 • Özel   eğitim   değerlendirme   kurulunca, (Değişik   ibare:RG-24/5/2013- 28656) engelli bireye destek eğitim program ve modüllerinde belirtilen eğitim süresinin tamamlanmasından sonra tekrar alınmasının önerilmesi hâlinde Bakanlıkça, bu program ve modüllerinde süreleri belirtilen eğitim için (Değişik ibare:RG-5/7/2018-30469) bir  defa  daha ödeme yapılır.
 • (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) Engelli bireye özel eğitim değerlendirme kurulunca düzenlenen raporun süresi bitmeden önerilen modülün tamamlanıp kurulca tekrar aynı modülün önerilmesi hâlinde de ödeme yapılır.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği Sekizinci Bölüm

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte bulunmayan hükümler

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile dengi resmî kurumların mevzuat hükümleri uygulanır.

Mevcut özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri GEÇİCİ MADDE 1 – (Ek:RG-5/7/2018-30469)

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görev yapmakta olan kurum müdürleri için 7 nci maddenin ikinci fıkrası hükümleri uygulanmaz.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 33 – (1) 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel, Özel Eğitim Okulları Çerçeve Yönetmeliği, 9/7/2009 tarihli ve 27283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (Değişik ibare:RG-24/5/2013-28656) EngelliBireylere Uygulanacak Destek Eğitim Programları ve Eğitim Giderlerinin Karşılanmasına Dair Yönetmelik ve 6/1/2011 tarihli ve 27807 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği Yürürlük

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmeliğin;

a) (Değişik:RG-5/7/2018-30469) 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri bu bentteki değişikliğin yayımı tarihinden 6 ay sonra; 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası, 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ile 25 inci maddesinin altıncı fıkrası bu bentteki değişikliğin yayımı tarihinden 60 gün sonra,

b) (Mülga:RG-5/7/2018-30469)

c) Diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği Yürütme

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 • 5/7/2018 tarihli ve 30469 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile bu Yönetmeliğin

‘’ İşitme, görme veya zihin engelliler sınıf öğretmeninin görevleri’’ olan 8 inci maddesinin başlığı Yönetmeliğe işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 • 5/7/2018 tarihli ve 30469 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile bu Yönetmeliğin ‘’Çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeninin görevleri’’ olan 9 uncu maddesinin başlığı Yönetmeliğe işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
 • 5/7/2018 tarihli ve 30469 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin başlığındaki “Öğrenci ve kursiyer” ibaresi Yönetmeliğe işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
 Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
18/5/201228296
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
TarihiSayısı
1.4/12/201228487
2.24/5/201328656
3.29/5/201429014
4.5/7/201830469
5.5/9/201930879